Upozornenie
sk hu

Stránky, na ktoré sa chystáte vstúpiť, obsahujú informácie určené len pre odbornú verejnosť v oblasti zbraní a streliva.
Vyhlasujem, že som držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie.

sk hu

Všeobecné obchodné podmienky nákupu cez internet

Spoločnosti Tibor Németh- Istersolar, so sídlom Kolónia 17, 929 01 Kútniky, IČO: 35283556 a NEPO s.r.o., Kolónia 17, 929 01 Kútniky, IČO:41397380 (ďalej len „VOP“).

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Kupujúcim môžu byť tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby.

Vyplnením objednávkového formulára „Objednávka“ a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len „objednávka“), kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.

Predávajúci je aj prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „obchod“).

Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a VOP.

Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár „Objednávka“ spracovaný systémom obchodu. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom, alebo poštou na adresu predávajúceho.

Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom produkte. Na základe objednávky sa zákazníkovi vygeneruje cenová ponuka na úhradu dobierky. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára, ale vykoná objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu, alebo poštou na adresu predávajúceho, predávajúci zašle kupujúcemu cenovú ponuku emailom.

II. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy

K akceptácii objednávky produktov zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky, pričom predávajúci zároveň informuje kupujúceho, že produkt bol zadaný na odoslanie.

Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej predávajúcim na základe telefonickej alebo emailovej objednávky kupujúceho. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v tomto prípade písomným potvrdením (elektronicky) cenovej ponuky kupujúcim.

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

III. Kúpna cena

Všetky ceny sú uvedené aj s 20% DPH, sme platcami DPH.

Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je iba orientačná. Ak kúpna cena nie je aktuálna, zašle predávajúci kupujúcemu cenovú ponuku emailom.

Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku.

Kúpna cena produktov nezahŕňa cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov.

Základným platidlom je mena euro.

IV. Dodacia doba a dodacie podmienky

Balíky doručujeme na území Slovenskej, Maďarskej a Českej republiky.

Pri dodaní Vami objednaného tovaru môžete využiť tieto spôsoby dopravy:

SLOVENSKO

  1. Slovenská pošta a.s. (1. trieda dobierka.) - Cenu za dodanie balíka hradí kupujúci, jej výška je stanovená na 5 € a bude pripočítaná k celkovej cene tovaru. Neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky ani balné. Dodanie do 48 hodín od odoslania zásielky.
  2. Kuriér Slovak Parcel Service s.r.o., dobierka - Cenu za dodanie balíka hradí kupujúci, jej výška je stanovená na 8 € a bude pripočítaná k celkovej cene tovaru. Neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky ani balné. Dodanie do 24 hodín od odoslania zásielky.
  3. Osobný odber na predajni v Dunajskej Strede - Zadarmo

Do zahraničia (MAĎARSKO a ČESKO)

  1. Kuriér In Time s.r.o., dobierka - Cenu za dodanie balíka hradí kupujúci, jej výška je stanovená na 8 € a bude pripočítaná k celkovej cene tovaru. Neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky ani balné. Dodanie do 96 hodín od odoslania zásielky. Platba sa uskutoční v maďarských forintoch (Maďarsko) alebo v českých korunách (ČR).
  2. Osobný odber na predajni v Dunajskej Strede - Zadarmo

Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 5 dní. V prípade tovaru, ktorý je momentálne vypredaný, Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na spoločnom postupe. Potvrdenie objednávky dostanete krátko po odoslaní objednávky. V prípade prekročenia dodacej doby alebo jej zmeny, Vás budeme kontaktovať a dohodneme s Vami ďalší postup.

Predávajúci spolu s tovarom zákazníkovi doručí i daňový doklad – blok/faktúru a záručný list výrobcu (ak ho výrobca tovaru poskytuje).

Spôsob platby

Platba za tovar bude realizovaná vyplatením dobierky na pošte resp. doručujúcemu kuriérovi.

Platba sa uskutoční v eurách (Slovensko), v maďarských forintoch (Maďarsko) alebo v českých korunách (Česko). Hodnotu eura na maďarské forinty alebo České koruny prepočíta podľa aktuálneho kurzu Národnej banky Slovenska kuriérska služba. Aktuálny denný kurz si môžete pozrieť tu: http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/denny-kurzovy-listok-ecb

V. Dodanie produktov

Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

Dodanie produktu predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).

Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a produkt bol dodaný kompletne v zmysle objednávky.

Pri osobnom odbere v prípade viditeľného poškodenia produktu, prípadne zistiteľných vád, je kupujúci oprávnený neprevziať produkt. Prevzatím produktu sa má za to, že tento nemal vady zistiteľné pri osobnej prehliadke produktu. Pri osobnom i zásielkovom dodaní je kupujúci zároveň povinný vyznačiť poznámku o poškodení produktu v prepravnom/dodacom liste s výstižným opisom tohto poškodenia, a to okamžite pri prevzatí ak ide o vady zistiteľné pri prevzatí, alebo najneskôr do 10 dní od prevzatia ak ide o vady skryté. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality produktu nebudú zo strany predávajúceho akceptované.

Spolu s dodaním tovaru poskytne predávajúci kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.

VI. Prevzatie produktu

Kupujúci je povinný prevziať objednaný produkt, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania určené v objednávke.

Ak kupujúci neprevezme produkt, predávajúci ho uloží vo svojej prevádzke a písomne vyzve kupujúceho na jeho vyzdvihnutie. V prípade, ak kupujúci nevyzdvihne produkt ani do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške, ktorá zodpovedá kúpnej cene produktu vrátane prepravného. Nárok na ďalšie náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v dôsledku porušenia povinnosti kupujúceho prevziať produkt, ako aj nárok na náhradu škody, tým nie je dotknutý. Uplynutím lehoty na dodatočné prevzatie produktu, zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim zaniká.

Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kupujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby. Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kupujúceho dňom kedy kupujúci neprevzal produkt pri prvom pokuse o doručovanie.

Neprevzatie zásielky, opakované doručenie

Za vyžiadané opätovné doručenie raz neprevzatej zásielky si účtujeme okrem pôvodnej ceny s poštovným aj nové poštovné vo výške ako pri prvom zaslaní zásielky.

VII. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme produkt.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením, a to listom zaslaným poštou, doporučenou listovou zásielkou na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si môže stiahnuť tu. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy si kupujúci môže stiahnuť tu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14 deň odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť.

Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená kúpna cena a súvisiace náklady kupujúcim, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho.

V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich - podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

Ak kupujúci nesplní svoju oznamovaciu povinnosť, predávajúci nie je povinný storno objednávky akceptovať a má sa za to, že kúpna zmluva bola riadne uzatvorená.

Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby, produkt musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou.

Kontaktné údaje predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku sú nasledovné:

adresa: Poľovníctvo Németh, Mlynská 4629/2A, 929 01 Dunajská Streda
telefónne číslo: 0315523985

VIII. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

Predávajúci poskytuje záruku na dodané produkty v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia produktu zo strany kupujúceho. V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady produktu a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

V prípade vrátenia produktu s vadou, ktorá vyšla najavo až po jeho prevzatí, a ktorá nebola zrejmá a zistiteľná pri bežnej kontrole pri prevzatí, má kupujúci nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady alebo vrátenie kúpnej ceny. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má kupujúci nárok odstúpiť od zmluvy. Po dohode zmluvných strán môže byť produkt s vadou nahradený aj novým produktom bez vád. Poškodený, alebo vadný tovar musí byť kompletný.

Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt v záručnej dobe, a to bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia písomnej reklamácie a reklamovaného produktu.

Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo podnetu zo strany kupujúceho.

Stornovanie objednávok- zákazníkom

Uskutočnenú objednávku je možné kedykoľvek stornovať e-mailom zaslaným na adresu info@nepo.sk

Stornovanie objednávok- predávajúcim

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť uskutočnenú objednávku, alebo časť objednávky v prípade, ak:

  • kupujúci nevyplnil všetky potrebné údaje pri objednávke
  • kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje
  • ak sa tovar už nevyrába, je nedostupný, alebo ak sa zmenila jeho cena (v takomto prípade vás kontaktujeme a dohovoríme sa s Vami na ďalšom postupe).

Predaj zbraní a streliva

Podľa zákona č. 190/2003 Z.z. § 14a ods. 1 sa nesmie uzatvárať zmluva na diaľku, ktorej predmetom je nákup a predaj zbrane kategórie A, kategórie B, kategórie C alebo streliva do týchto zbraní, expanznej zbrane, zbrane, ktorá bola znehodnotená zo zbrane kategórie A, kategórie B a kategórie C a zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. l, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak.

Predaj na diaľku (cez webshop) je možný len u zbraní a streliva kategórie D - vzduchovky,vzduchové pištole,flobertky a strelivo do týchto zbraní.

U plynových a jatočných pištolí (a streliva do týchto zbraní) je možný len osobný odber. Do vlastníctva ich môže nadobudnúť osoba staršia ako 18 rokov bez nutnosti registrovať zbraň na polícii. Tieto zbrane je možné zakúpiť len priamo v našej predajni. Pri nákupe týchto zbraní je treba predložiť občiansky preukaz.

Pri zbraniach a strelive kategórií B a C je nutná príslušná skupina ZP (pri strelive aj preukaz zbrane). Ich predaj nie je možný na diaľku, možný je len osobný odber. Pri nákupe zbraní kategórie B je potrebné predložiť nákupné povolenie, zbrojný preukaz a občiansky preukaz. Pri nákupe zbraní kategórie C je potrebné predložiť zbrojný preukaz a občiansky preukaz.

IX. Ochrana osobných údajov a súkromia

Kupujúci pri vyplnení objednávkového formulára berie na vedomie a vyhlasuje, že bol poučený podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Podľa § 28 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu nepo.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

***

Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti Tibor Németh-Istersolar a NEPO s.r.o.

Znenie VOP je účinné od 15.1. 2016